Trwa ładowanie...

Telewizja WP funduje wakacje! Weź udział w konkursie. Konkurs rozstrzygnięty!

Czas zaplanować tegoroczne wakacje! Z pomocą przychodzi Telewizja WP i zaprasza do konkursu, w którym można wygrać voucher o wartości 2000 zł do wykorzystania w serwisie wakacje.pl.

Telewizja WP funduje wakacje! Weź udział w konkursie. Konkurs rozstrzygnięty!Źródło: WP.PL
d1hit90
d1hit90

Ogłaszamy listę zwycięzców:

  1. Ewelina Droździuk
  2. Paweł Wolszczak
  3. Barbara Zachwieja
  4. Piotr Lenart
  5. Bartosz Wackermann

Serdecznie gratulujemy – prosimy sprawdzić swoje skrzynki mailowe w poszukiwaniu wiadomości od nas, w celu dopełnienia wszelkich formalności.

ZASADY:

W związku z zainteresowaniem konkursem i prośbami naszych użytkowników wprowadzamy możliwość przesłania zgłoszenia w oparciu o nowe zasady. Możesz wybrać, z których zasad chcesz skorzystać:

1.Napisz na którym kanale oglądasz Telewizję WP i co najchętniej oglądasz w Telewizji WP i dlaczego?
Zgłoszenie wyślij na adres: konkurs@grupawp.pl

d1hit90

2.Zrób zdjęcie ulubionego programu w Telewizji WP i napisz co najchętniej oglądasz w Telewizji WP i dlaczego?
Zgłoszenie wyślij na adres: konkurs@grupawp.pl

Nagrody: 5x voucher o wartości 2000 zł do wykorzystania na wycieczki i bilety lotnicze, ważny do końca roku.

Telewizja WP dostępna jest w ramach bezpłatnej telewizji naziemnej, na platformie NC+ (kanał 170) oraz w kablówkach m.in.: Multimedia (38), UPC (158/116), Vectra (128), Netia (30), Orange (35), Inea (28), Toya (17) i wiele innych.

dav WP / ( przykładowe zdjęcie, program: "Cuda współczesności")
dav Źródło: WP / ( przykładowe zdjęcie, program: "Cuda współczesności")

Na wszystkie zgłoszenia czekamy do 5 lipca, 23:59. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik oświadcza, że zapoznał się regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.

wp.tv
Źródło: wp.tv

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137a, 02-231, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 5272645593. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia Konkursu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do przeprowadzenia Konkursu uniemożliwi Twój udział w Konkursie. Możesz skorzystać z praw podmiotu danych przewidzianych w obowiązujących prawie. Więcej informacji w regulaminie poniżej.

Obejrzyj: Węgrowska wspomina urodzinowy weekend z narzeczonym: "Bez żadnych kłótni, cieszyliśmy się sobą"

REGULAMIN
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna ( Wirtualna Polska Media S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o kapitale zakładowym w wysokości 317.957.900,00 zł wpłacony w całości, Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272645593, REGON: 142742958, zwaną dalej "Organizatorem" lub „Fundatorem”.
1.2. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Oglądaj Telewizję WP i wygrywaj nagrody” i zwany jest dalej „Konkursem”.
1.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 czerwca 2018 o godzinie 00:00:01 i kończy w dniu 5 lipca 2018 o godzinie 23:59:59. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu www.teleshow.wp.pl zwanym dalej „Stroną Konkursową”. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w dostępie do Strony Konkursowej leżące po stronie Uczestnika lub podmiotu trzeciego (np. dostawcy usług telekomunikacyjnych). Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację rzecz Zdobywcy(ów) Nagród.
1.4. Organizator jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu.

d1hit90

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Uczestnikiem Konkursu zwanego dalej Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
2.1.1 Jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2.1.2 Wykona Zadanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 3.1. niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”);
2.1.3 Posiada konto poczty elektronicznej;
2.1.4 Prześle Zadanie Konkursowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@grupawp.pl wraz z wypełnionymi danymi Uczestnika wskazanymi w ust. 3.4;

2.1.5. Nie jest pracownikiem Organizatora lub Fundatora lub osobą współpracującą z nimi na innej podstawie niż stosunek pracy, ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

2.1.6 Zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

d1hit90

2.2 Udział w Konkursie oraz podanie danych Uczestnika w formularzu konkursowym jest dobrowolne. Podanie danych Uczestnika jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.3 Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt 3.4, jest równoznaczne z:
2.3.1 Oświadczeniem Uczestnika, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść;
2.3.2 Zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

2.4 Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

d1hit90

3.ZASADY KONKURSU
3.1 Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu oraz przesłaniu Organizatorowi zdjęcia, które pokazuje ulubiony program oglądany przez uczestnika na antenie Telewizji WP wraz z uzasadnieniem wyboru tego programu.
3.2 Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs w ramach Zadania Konkursowego przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
3.3 Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć zgłaszanych w ramach Zadania Konkursowego określone są następująco:
3.3.1 dopuszczalny format: JPG , TIFF z maksymalną jakością.
3.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonanego Zadania Konkursowego („Zgłoszenie Konkursowe”) na adres email: konkurs@grupawp.pl wraz podaniem następujących danych:

a) imię i nazwisko Uczestnika;
b) dane adresowe Uczestnika: miejsce zamieszkania (miasto), numer telefonu, adres e-mail.

3.5 Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie.

d1hit90

3.6 Przesłanie i dostarczenie Zgłoszeń Konkursowych jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia Konkursowego do Organizatora. Zgłoszenia Konkursowe dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

3.7 Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia Zgłoszenia Konkursowego z przyczyn technicznych.

3.8 Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz że te warunki Regulaminu spełnia. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne – konkurs@grupawp.pl.

d1hit90

3.9 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika wskazany w Zgłoszeniu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

3.10 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie, bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.

4.PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
4.1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.
U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.
4.2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
4.3. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
4.4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych
z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
4.5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
4.6. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
4.7. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
4.8. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

5.ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
5.1 Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału
w Konkursie.
5.2 Organizator powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybranie zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
5.3. Komisja Konkursowa oceni Zgłoszenia konkursowe pod kątem oryginalności i kreatywności. Komisja konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5.4 W Konkursie zostanie wyłonionych 5 nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.
5.5 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników. Po tym czasie dane Uczestników zostaną usunięte.
5.6 Komisji Konkursowej przysługuje wyłączne prawo do:
5.6.1 ustalenia zasad Konkursu;
5.6.2 oceny nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych;
5.6.3 wyłonienia nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
5.7 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Zdobywcy Nagrody, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie Konkursowe , w przypadku, gdy:
5.7.1 Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody;
5.7.2 Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie;
5.7.3 Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane;
5.7.4 Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu;
5.7.5 Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

6.NAGRODY
6.1 W konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
a) Dla każdego z pięciu nagrodzonych Uczestników: voucher o wartości 2000 zł brutto do wykorzystania w portalu www.wakacje.pl.
6.2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
6.4 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 8 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu za pomocą poczty elektronicznej.
6.5 Zdobywca Nagrody zostanie powiadomiony o zdobyciu Nagrody drogą mailową, na adres z którego wpłynęło Zgłoszenie konkursowe.
6.6 Zdobywca Nagrody zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 4 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
6.7 Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
6.8 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
6.9 Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.
6.10 Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.11 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
6.11.1 nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
6.11.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
6.11.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
6.11.4 naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
6.11.5 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6.12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
6.13 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.
6.14 Imię i nazwisko zwycięzców wraz ich Zgłoszeniami Konkursowymi zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu w serwisie www.teleshow.wp.pl, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.OBOWIĄZEK PODATKOWY

7.1 W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora lub Fundatora podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w szczególności w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2000,00 złotych, przy czym w odniesieniu do Nagrody, składającej się z dwóch elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w Konkursie Nagród.
7.2 Mając na uwadze postanowienia ust. powyżej pieniężna część nagrody głównej zostanie pobrana przez Fundatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagrody głównej i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

8.DANE OSOBOWE
8.1 Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Konkursu (wyłonienia Zwycięzcy i przekazania Nagrody) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, Str. 1) (dalej „RODO”) (niezbędność do przeprowadzenia Konkursu).
8.2 Administratorem Danych Osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, są Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137a, 02-231, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 5272645593.
8.3 Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnych poleceń Administratora.
8.4 Dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu wypełnienia wszelkich obowiązków finansowych i administracyjnych ciążących na Organizatorze lub Fundatorze, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
8.5 Zgodnie z prawem Uczestnikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uczestnika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

9.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres konkurs@grupawp.pl.
9.2 Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
9.3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
9.4 O wyniku reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana elektronicznie (na adres e-mail podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
9.5 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.
9.6 Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
10.2 Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą na tym etapie wiążące i ostateczne.
10.3 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
10.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
10.5 Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora wobec uczestników Konkursu w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagród w Konkursie.
10.6 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej o adresie www.teleshow.wp.pl.
10.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
10.8 Administrator serwisu internetowego www.teleshow.wp.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
10.9 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
10.10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
10.11 Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs@grupawp.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.

d1hit90
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1hit90