Trwa ładowanie...
16-02-2016 09:38

Konkurs National Geographic Channel "Pułapki umysłu"

Konkurs National Geographic Channel "Pułapki umysłu"Źródło: mat. prasowe
d3aoftj
d3aoftj

Jak zachowuje się ludzki mózg, kiedy walczymy o przetrwanie i czy możemy go wyćwiczyć, by lepiej radzić sobie w ekstremalnych sytuacjach? Dlaczego grzeszymy i czy jest to dla nas korzystne? Czy posiadamy tylko sześć czy może aż szesnaście zmysłów? Czy Bóg jest jedynie tworem zbiorowej świadomości? Na te i wiele innych pytań odpowie Jason Silva w najnowszym sezonie serii "Pułapki umysłu" - premierowe odcinki można oglądać w każdy wtorek, o godz. 21:00 tylko na National Geographic Channel.

W nowej odsłonie "Pułapek umysłu" Jason Silva wyrusza w niezwykłą podróż po świecie, pełną zaskakujących eksperymentów i gier, która rozpali wyobraźnię widzów. Najnowszy sezon, nominowanej do nagrody Emmy i uwielbianej przez widzów serii, będzie inny niż poprzednie, bo każdy z odcinków trwa godzinę, czyli dwa razy dłużej, a odpowiedzi na najtrudniejsze pytania ekipa poszukuje na całym świecie. Prowadzący program odwiedzi m.in. Londyn, Jerozolimę, czy Nowy Jork.

Jason Silva w programie analizuje siedem grzechów głównych, istnienie Boga, instynkt przetrwania, ukryte zmysły, obszary mózgu i proces jego starzenia się. Pomagają mu w tym najwybitniejsi na świecie neurobiolodzy, psycholodzy, kognitywiści i inni eksperci. Seria, która została nakręcona na kilku kontynentach, jest zapisem zaskakującej i obalającej wiele mitów podróży przez meandry szarych komórek, poszerzającej naszą wiedzę o najbardziej złożonym organie ludzkiego ciała.

Z okazji premiery przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest 10 zestawów nagród składających się z gry logicznej Abalone Travel oraz książki "Ponad 100 sposobów na pamięć".

d3aoftj

Aby wziąć udział w zabawie, należy wykonać zadanie konkursowe: Opisz najlepszy sposób na zapamiętywanie ważnych informacji.

Nagrody powędrują do autorów najbardziej kreatywnych odpowiedzi. Konkurs rozpoczyna się 15 lutego 2016 roku o godz. 10:00 i trwa do 22 lutego 2016 roku do godz. 22:00. Zgłoszenia należy wysyłać na adres teleshow@grupawp.pl Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują regulamin. (poniżej)

(fot. mat. prasowe)
Źródło: (fot. mat. prasowe)

Regulamin konkursu National Geographic Channel - "Pułapki umysłu"

Prezentujemy regulamin konkursu National Geographic Channel - "Pułapki umysłu" (dalej "Regulamin"), w którym do wygrania jest 10 kompletów nagród. Każdy z zestawów składa się z gry logicznej Abalone travel i książki "Ponad 100 sposobów na pamięć".

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 317.957.850,00 zł (wpłacony w całości), zwany dalej "Organizatorem".
 2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
 3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawicieli Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybranie zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 15 lutego 2016 r. godz. 10:00, do dnia 22 lutego 2016 r. o godzinie 22:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane "Uczestnikami"), które mają ukończone 18 lat oraz prześlą, w Czasie Trwania Konkursu, na adres e-mail: teleshow@grupawp.pl., zgłoszenie w formie wskazanej w Załączniku nr 1, zawierające następujące dane: imię, nazwisko i pseudonim oraz rozwiązanie zadania konkursowego polegającego na przygotowaniu własnego, autorskiego opisu najlepszego sposobu na zapamiętanie ważnych informacji (dalej "Zgłoszenie").
 2. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Rozwiązanie zadania konkursowego nie powinno przekraczać 10 zdań. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców, mogą być także usunięte przez Organizatora, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
 3. Zgłoszenie musi być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie mogą w nim być wykorzystywane jakiekolwiek elementy, do których prawa przysługiwałyby lub przysługują osobom trzecim.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
 7. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie i rozpowszechnianie Zgłoszenia w ramach portalu WP.pl, innych stron internetowych Organizatora jak i w ramach promocji lub reklamy portalu WP.pl oraz Organizatora w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zgłoszenia dostarczone nie w Czasie Trwania Konkusu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie.
 3. Do dnia 29 lutego 2016 roku zostanie wyłonionych dziesięciu zwycięzców. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność i oryginalność Zgłoszenia oraz ogólne wrażenie, które wywołuje Zgłoszenie.
 4. Komisja Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie z artykułem o konkursie w w formie aktualizacji artykułu Zwycięzcy zostaną również poinformowani o wygranej pocztą elektroniczną (e-mail).
 6. Zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania e-maila o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
 7. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody. Organizator zastrzega sobie również prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych poza podanymi w Zgłoszeniu, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

§ 4 Nagrody

 1. Każdy z dziesięciu zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci zestawu: gra logiczna Abalone travel i książka "Ponad 100 sposobów na pamięć" o wartości 69,94 zł brutto.
 2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej ani na inną nagrodę.
 3. Uczestnik może w Konkursie wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku uznania przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już jedną nagrodę w Konkursie, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody.
 4. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu. Nowego zwycięzcę wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane § 3 ust. 3.
 5. Zwycięzca Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, również w przypadku gdy: (a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony; (b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane; (c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie lub naruszy jakikolwiek jego postanowienie; (d) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator, w oparciu o przepis art. 921 Kodeksu Cywilnego, zastrzega, iż nabywa prawa własności oraz wszelkie prawa autorskie do zwycięskich prac. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz obejmuje prawa zależne tj. prawa do tworzenia i korzystania z opracowań.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane w formie pisemnej. pod adresem Organizatora: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa lub za pośrednictwem e-mail na adres teleshow@grupawp.pl z dopiskiem "Konkurs".
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany: (a) w przypadku reklamacji zgłoszonej pisemnie - pisemnie (na adres podany w reklamacji), (b) w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem e-mail - w formie e-mail na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. W przypadku negatywnej decyzji Uczestnik może skierować sprawę do właściwego sądu powszechnego.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie serwisu teleshow.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator... Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zawartych w Zgłoszeniu.
 5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
 6. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
(fot. mat. prasowe)
Źródło: (fot. mat. prasowe)

* OTO LISTA ZWYCIĘZCÓW, GRATULUJEMY!* Marta Z. Warszawa Kasjan S. Białystok Joanna P. Toruń Artur A. Olsztyn Agnieszka K. Katarzyna G. Jolanta A. Anjoai Justyna K. Michał D.

d3aoftj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3aoftj